Mazout bestellen?

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1.

Huidige voorwaarden maken steeds deel uit van onze voorstellen, uitnodigingen tot aanbod, offertes en navolgenden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door de verkoper. Folders, catalogi, beschrijvingen, publikaties op enig medium, enz uitgegeven door de verkoper hebben een louter informatief karakter op een bepaald moment, zonder waarborg tav een specifiek gebruik, en verbinden de verkoper niet tenzij zij uitdrukkelijk integraal deel uitmaken van de afspraken tussen partijen. Aan- of inkoopvoorwaarden van een klant, op welke drager ook, zijn niet toepasselijk, ook niet als deze niet werden geprotesteerd.

Artikel 2.

Tenzij schriftelijk anders werd bedongen, gelden onze voorstellen en/of offertes, rekening houdend met diverse reglementeringen, enkel voor het Belgisch grondgebied en worden deze altijd gedaan voor zover de koopwaren, de vervoermiddelen en de verpakkingen beschikbaar zijn.
De verkoper wordt voor zaken van dagelijks bestuur enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder. Indien de koper geen consument is in de zin van de wet Handelspraktijken van 14 juli 1999, zullen eventueel door onze agenten of andere vertegenwoordigers gedane voorstellen en/of offertes slechts geldig zijn na bekrachtiging van de verkoper.
Enig eventueel verzakingsbeding tav een consument-koper kan enkel van toepassing zijn indien er sprake zou zijn van enige verkoop op afstand, zoals bedoeld in de wet handelspraktijken, en binnen deze context enkel bij de tekoopaanbieding doch nooit na de levering. Ingeval de consument verzoekt om een levering van onze diensten binnen de 7 werkdagen vanaf de bestelling zal dit impliceren dat het verzakingsbeding niet van toepassing is. Ingeval de levering gevraagd wordt op een latere datum, zal de verzakingstermijn 7 werkdagen bedragen vanaf de bestelling.  Een zaterdag wordt hierbij als werkdag beschouwd.

Artikel 3.

De koopwaren worden in rekening gebracht in functie van het  geleverde volume en het produkttype tegen het officiële tarief van kracht op de dag van de levering, zoals dit wordt berekend door de overheid conform de Programmaovereenkomst betreffende de prijzen van aardolieprodukten bij toepassing van de wet van 30 juli 1971. Voormeld tarief kan dagelijks  geconsulteerd worden bij de FOD Economie. Eventuele kortingen maken hier geen deel van uit en worden essentieel toegestaan ten voorlopigen titel met mogelijkheid tot vermindering of afschaffing ingeval van wijziging van één of meerdere objectieve elementen die aan de basis liggen van de berekening, alsook in het geval de overheid maatregelen treft die invloed kunnen hebben op de aankoop, de invoer, de verwerking en de reglementering van de verkoop van petroleumproducten. Voor diverse bijkomstige additieven, die naar wens van de klant kunnen worden toegevoegd, zijn tariefsupplementen aan de orde welke uiteraard voorafgaandelijk worden bekend gemaakt.

Onze informatieve prijstarieven, zijnde onder voorbehoud van de prijs op de dag van de levering, zijn noodzakelijkerwijze gesteund op de, op de dag van de bestelling, van toepassing zijnde grondstoffenprijzen, lonen, bijdragen, (invoer)taksen en andere belastingen, welke ook hun precieze benaming is, naast ondermeer accijnsrechten, vervoertarieven en verzekeringspremies ; elke verhoging daarvan of de invoering van nieuwe rechten, taksen of tarieven brengt voor de, na hun van kracht worden, uit te voeren leveringen een onmiddellijke evenredige verhoging mee van een initieel voorwaardelijk gestipuleerd prijstarief. Onderhavige beschikking slaat onder andere op elke verhoging van vrachtprijzen en verzekeringspremies en op de invoering van een verzekeringspremie tegen oorlogsrisico's.

Artikel 4.

Tenzij schriftelijk anders werd bedongen, vallen de huidige of toekomstige taksen (of anders genoemde belastingen, ongeacht de overheid waarvan zij uitgaan) en welke niet in artikel 3 worden vermeld, altijd ten laste van de koper.

Artikel 5.

Onze koopwaren mogen door een wederverkoper slechts onder een door ons aangeduide of goedgekeurde benaming of merk worden wederverkocht of afgestaan. Verpakkingen die ons merk dragen blijven onze eigendom mogen in geen geval worden verkocht of voor andere dan onze producten worden gebruikt. De wederverkoper zal zich steeds houden aan de voorschriften van de Verkoper mbt de wijze waarop de merken en benamingen  zullen worden gebruikt.

De wederverkoper heeft voormeld recht maximaal tot zolang de verkoper gemachtigd is de benaming of het merk te gebruiken. Enig einde aan ons gebruiksrecht op een benaming of merk houdt automatisch een einde in van het recht van de wederverkoper. Indien de overeenkomst tussen ons, de Verkoper, en de wederverkoper eindigt, eindigt onmiddellijk het recht van de wederverkoper mbt de merken/benamingen.

Elke inbreuk op deze beschikkingen machtigt ons de leveringen te staken en/of het contract van rechtswege en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder dat de koper hiervoor enige vergoeding kan eisen. Zonder enige afbreuk/verzaking aan ons recht op een volledige schadeloosstelling voor elk aan ons berokkend nadeel is in zulks geval een forfaitaire schadevergoeding van 300,00 € per inbreuk, en per dag vertraging dat de inbreuk voortduurt verschuldigd, wederom zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaandelijke aanmaning.

Artikel 6.

Tenzij schriftelijk anders werd bedongen, zijn eventuele leveringstermijnen en/of leveringsdat(um)(a) geen essentieel element.

De verkoper zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om de klant steeds binnen een redelijke termijn te beleveren, rekening houdend met alle omstandigheden van het moment (bv precaire situatie klant, koudepiek, etc).

Tav een professionele klant worden leveringstermijnen enkel bij benadering opgegeven en kan deze zich niet beroepen op enige gebeurlijke vertraging om schadevergoeding en/of intrest te eisen.

In de verhouding tot de consument kan een eventuele leveringstermijn met enkele dagen schommelen zonder dat zulks aanleiding kan geven tot schadevergoeding.  De consument is wel gerechtigd tot schadevergoeding indien deze laatste niet wordt beleverd binnen de 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na ontvangst van een herinneringsschrijven waarbij de poststempel van het aangetekend herinneringsschrijven met ontvangstbewijs dan wel de verzenddatum op de herinneringsfax van de verkoper bij voorrang geldt, en indien de niet of laattijdige belevering algeheel  aan ons toerekenbaar is. Overmacht  en uitzonderlijke piekmomenten bv. behoren hier niet toe. De schadevergoeding zal forfaitair 1% van de hoofdsom van de bestelling per dag vertraging bedragen met een algeheel maximum van 10 % . Als de vertraging daarentegen te wijten is aan derden, koper hierbij inbegrepen,  kan de verkoper niet tot enige vergoeding gehouden zijn.

Onderhavige voorwaarden zijn opgemaakt er rekening mee houdend dat de leveringen altijd uitgevoerd dienen te worden onder normale en veilige toegangsvoorwaarden, zowel voor ons personeel als ons materiaal, in overeenstemming met de van kracht zijnde gewestelijke regelgeving.

Bij aankomst moet onze chauffeur zonder enig tijdverlies kunnen leveren. Bij het niet naleven hiervan zijn wij genoodzaakt de verloren uren en/of eventuele schade aan onze voertuigen aan de koper te factureren.

Bij de levering tekent de klant de leveringsbon af voor goedkeuring. Klachten mbt niet-zichtbare gebreken dienen gericht te worden aan het adres van de Verkoper binnen de 8 werkdagen per aangetekend schrijven; deze dient een gedetailleerde en limitatieve opsomming te bevatten van de beweerdelijke gebreken. Na deze datum kunnen geen klachten meer worden aanvaard.

Artikel 7.

Wij behouden ons het recht voor, onze leveringsverbintenissen te schorsen of er een einde aan te maken bij gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om ze uit te voeren wegens om het even welk geval van overmacht dat zich zowel in het land van voortbrengst als in dat van verbruik zou voordoen of dat het vervoer van de goederen zou treffen.

Als voorbeelden van overmacht kunnen wij aanhalen : politieke gebeurtenissen van elke aard zoals staking, blokkage of oorlog, beperking en gehele of gedeeltelijke verhindering van de in- of uitvoer van goederen, het tekort aan vervoermiddelen en/of verpakkingen, brand en ongevallen van elke aard, zonder dat deze opsomming als beperkend mag worden beschouwd.

Artikel 8.

Behoudens in het geval van een automatische levering moet de koper er zeker van zijn dat de door hem bestelde specifieke hoeveelheid volledig en zonder enig risico in de tank gaat.

De koper dient derhalve de nodige peilingen uit te voeren teneinde de hoeveelheid te bepalen en kan ons alsdan alleszins niet verantwoordelijk houden in geval van een overloop.  Bovendien moet de koper zich ervan verzekeren dat er zonder risico kan geleverd worden en dient deze zodoende bv. niet meer in voege zijnde vulopeningen af te schermen, te zorgen voor een degelijk onderhoud van de installatie en voor de nodige en/of nuttige reparaties - gebeurlijk opgelegd door toepasselijke regelgeving - de voorafgaandelijke mededeling van wijzigingen aan de infrastructuur/installatie, de getrouwe weergave van alle identificaties, enz.

Artikel 9.

De goederen worden, binnen de grenzen van de wet, op risico van de koper vervoerd. Ten laatste op het ogenblik dat de goederen worden geleverd aan de klant, gaat het risico over.

Artikel 10.

De tankwagens zijn uitgerust met een pomp met elektronische volumemeter en ticket printer. De geleverde hoeveelheden worden geregistreerd door de teller die ze automatisch print op een leveringsbon die aan de Klant wordt overhandigd. Dit document is het bewijs van de geleverde hoeveelheid.

Artikel 11.

Tenzij schriftelijk anders werd bedongen zullen de leveringen per volle tankwagen verricht worden.

Artikel 12.

Onze producten worden principieel zonder voorschot en tegen contante betaling op onze zetel te Brussel verkocht. Indien uitzonderlijk een andere betalingswijze wordt aanvaard, houdt zulks geen verzaking in aan deze voorwaarde, noch kunnen hier rechten uitgeput worden voor toekomstige leveringen en/of andere contracten en kan zulks nooit als een schuldvernieuwing worden begrepen/beschouwd.

Artikel 13.

Eventuele kortingen worden slechts toegestaan ingeval van betaling binnen de overeengekomen termijn. Elke overschrijding van deze termijn brengt van rechtswege het verval van elke korting mee.

Artikel 14.

Bij gebreke van betaling op de vervaldag, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat er een aanmaning vereist is, verhoogd worden met 12 %  met een minimum van € 125. Elk verschuldigd bedrag is vanaf de vervaldag tevens van rechtswege en zonder dat een verdere aanmaning is vereist, onderhevig aan een intrestvoet gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 2%.  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag is het totale bedrag van al de andere eventuele facturen onmiddellijk en zonder ingebrekestelling algeheel opeisbaar en dit ongeacht of de (deel)bedragen al dan niet reeds vervallen zijn.

Artikel 15.

Elke achterstallige betaling machtigt ons tevens zonder meer elk lopend contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, tenzij de wet dit dwingend verbiedt. Hierdoor verzaken wij nochtans niet aan enig recht op schadeloosstelling, noch aan de niet-uitvoeringsexceptie.

Wij behouden de eigendom van de verkochte goederen voor zolang de hoofdsom, samen met eventuele bijkomende vergoedingen en intresten, niet volledig zijn vereffend, ongeacht de vroegere overgang van het risico.

De wederverkoper zal tav derden wijzen op dit eigendomsvoorbehoud zolang dit van toepassing is en garandeert ons bij een niettemin voortijdige doorverkoop de overdracht van zijn schuldvordering op de verkoopprijs zolang onze facturen niet volledig zijn vereffend.

In geval een partij in gebreke blijft op het vlak van solventie (bv. staking van betaling, loutere feit van aanvraag dan wel de opening gerechtelijke reorganisatie, faillissement of andere insolventieprocedure, beslag, zekerheden die verminderen of verdwijnen, enz) zullen partijen hun eventuele wederzijdse schuldvorderingen met elkaar compenseren.

Artikel 16.

De aanvaarding van een factuur brengt automatisch de aanvaarding van al onze verkoopsvoorwaarden mee, met dien verstande dat ten aanzien van een consument de aanvaarde factuur geldt als een vermoeden, een buitengerechtelijke bekentenis of nog als een uitvoeringshandeling van de overeenkomst. De aanvaarding van de factuur impliceert de algehele aanvaarding van de goederen of van de prestaties waarop de factuur slaat.  Bij gebreke aan gemotiveerd protest binnen de 8 dagen na factuurdatum wordt deze geacht aanvaard te zijn door de klant.

Artikel 17.

De transactie, waarop de huidige voorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd in geval van betwisting nopens het bestaan, de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst of enig ander aspect. Bij betwisting van de overeenkomst of haar uitvoering kan de verkoper, in de verhouding tot een consument, enkel voor de rechtbanken van haar maatschappelijke zetel te Brussel worden gedaagd. De verkoper kan een eventuele vordering tegen een consument inleiden voor de rechtbanken aangeduid door art. 624, 1°, 2°, 4° Ger. W. zoals voorzien door de wet handelspraktijken.

Artikel 18.

Nietigheid van een of meer bepalingen of een deel ervan, tast het geldige deel niet aan. Beide partijen zullen de eventueel nietige bepaling(en)vervangen door (een) geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal/zullen aansluiten met de bedoelingen die aan de overeenkomst ten grondslag liggen.

Artikel 19.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer :

De klant is op de hoogte en aanvaardt uitdrukkelijk dat de persoonsgegevens die worden meegedeeld aan Calpam Belgium NV of door haar anderszins verkregen worden via hun samenwerking, zullen worden opgeslagen in de bestanden van Calpam Belgium NV.  Ingeval klant hiervoor verdere instemmingen behoeft, garandeert hij/zij deze tijdig bekomen te hebben zodanig dat Calpam Belgium NV, de met haar gelieerde/gegroepeerde ondernemingen (inclusief personeel en directie), uitvoeringspartners alsook verzekeringsmaatschappijen deze gegevens kunnen gebruiken teneinde haar klanten- en leveranciersbeheer te voeren, voor communicatie- en marketingdoeleinden, uitvoering van het contract, analyses, facturatie, beheer van geschillen en bestrijding/preventie van inbreuken. Calpam Belgium NV zal alle redelijke inspanningen leveren om te zorgen dat deze persoonsgegevens niet aan derden, andere dan hoger vernoemden en bevoegde autoriteiten worden doorgegeven.  Voor verdere informatie en uitvoering van uw privacyrechten kan u per gemotiveerd schrijven steeds terecht bij: Calpam Belgium N.V., Vilvoordselaan 310, 1130 Brussel.

Onze klanten aan het woord

Goede kwaliteit, juiste prijs, flexibele levering.

J.V.L., Nieuwerkerken

Hebt u een probleem of een vraag bij het online bestellen? Wij helpen u graag telefonisch verder.

Bel (elke werkdag tussen 8 en 18 uur)

Snelle levering

Snelle levering van uw stookolie op de overeengekomen leveringsdag.

Prijs/kwaliteit

Stookolie van hoge kwaliteit aan onze goedkoopste mazout prijs.

HiQ Mazout

Beter behoud van rendement, en dus minder onderhoudskosten

Je gebruikt een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×