Algemene verkoops-
voorwaarden

Toepasselijke voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op elk aanbod, uitnodiging tot aanbod, offerte, verkoop en/of levering van een product of dienst van door Calpam Belgium NV, met zetel te Vilvoordselaan 310, 1130 Brussel, BTW BE. 0406.953.404 of Mazout.be, met zetel te Parc Paysager de Tyberchamps, 7180 Seneffe BTW BE. 0897.341.456 (respectievelijk de “Product(en)” en de “Verkoper”). Inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet toepasselijk ook al werden deze niet geprotesteerd. Enige afwijkingen dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te worden overeengekomen.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden het aanbod en de offertes van de Verkoper enkel voor het Belgisch grondgebied en worden deze altijd gedaan voor zover Producten, de vervoermiddelen en de verpakkingen beschikbaar zijn.

Alle promotiemateriaal van de Verkoper, ongeacht het kanaal of de drager, wordt te goeder trouw opgesteld volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens, heeft een louter informatief karakter, houdt geen waarborg in ten aanzien van een specifiek gebruik en verbindt de Verkoper niet tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bestelling

3. Onverminderd andersluidende afspraken, worden de bestelde Producten gefactureerd overeenkomstig het geleverde volume en producttype, aan het officiële tarief van kracht op de dag van levering, zoals berekend door de overheid conform het Programmacontractt van 1 oktober 2006, consulteerbaar op de website van de FOD Economie,en rekening houdend met de op het ogenblik van levering van toepassing zijnde grondstofprijzen, lonen, taksen, toeslagen, bijdragen, retributies, accijnzen, andere belastingen (ongeacht hun benaming), en kosten zoals premies en vervoerstarieven. Voor bestellingen via de website van de Verkoper wordt, tussen de prijs van toepassing op de dag van bestelling en de prijs van toepassing op de dag van levering, steeds de laagste prijs in rekening gebracht zonder dat deze prijs het officiële tarief van toepassing op de dag van levering mag overstijgen.

Eventuele kortingen worden ten voorlopige titel toegekend, brengen geen schuldvernieuwing tot stand en kunnen worden verminderd/ afgeschaft in geval van niet- of laattijdige betaling overeenkomstig artikel 12 alsook in geval van wijziging van één of meerdere objectieve elementen die aan de basis liggen van de berekening, alsook in het geval de overheid maatregelen treft die invloed kunnen hebben op de aankoop, invoer, verwerking en reglementering van de verkoop van petroleumproducten.

Voor additieven wordt een meerprijs opgegeven en gefactureerd.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt dat de huidige of toekomstige taksen (of anders genoemde belastingen, ongeacht de overheid waarvan zij uitgaan) en welke hoger niet worden vermeld, altijd ten laste van de klant vallen.

Levering

4. De klant zal de Producten tijdig bestellen en de Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om Producten binnen een redelijke termijn te leveren, rekening houdend met de concrete omstandigheden (zoals bijvoorbeeld, gebruiken in de sector waaronder de gebruikelijke drukte in geval van een koudepiek, een precaire situatie bij klanten, en dergelijke meer), op voorwaarde van normale, veilige en wettelijke (toegangs)voorwaarden (voor zowel het personeel als het materiaal van de Verkoper) als nader bepaald in artikel 6 en behoudens gevallen van overmacht als nader bepaald in artikel 8.

Bij de bestelling kan tevens een gewenste leveringstermijn of -datum worden genoteerd waarbinnen of waarop de Verkoper verwacht te kunnen leveren doch die, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en rekening houdend met voormelde omstandigheden, slechts indicatief is en niet als een essentieel bestanddeel van de overeenkomst wordt beschouwd.

Ten aanzien van een onderneming geldt tevens dat zij, indien de levering deze termijn of datum op abnormale wijze overschrijdt, slechts het recht heeft om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden, mits de Verkoper nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 1 week nadat de Verkoper hiertoe door de klant per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel en in het bijzonder aan enig recht op schadevergoeding.

Ten aanzien van een consument, in de zin van het WER, geldt tevens dat deze slechts recht kan hebben op schadevergoeding indien de Verkoper nog steeds niet heeft geleverd binnen 3 werkdagen vanaf de dag na ontvangst van een aangetekende herinnering. Deze schadevergoeding bedraagt 1% van de hoofdsom van de bestelling per dag vertraging tot een maximumbedrag van 10 % van de hoofdsom van de bestelling.

Bij aankomst moet de chauffeur van de Verkoper zonder enig tijdverlies kunnen leveren. Bij het niet naleven hiervan is de Verkoper genoodzaakt de verloren uren en/of eventuele schade aan de voertuigen van de Verkoper aan de klant te factureren.

5. Het risico van de Producten gaat ten aanzien van consumenten, over de klant op het ogenblik van de levering, en, ten aanzien van ondernemingen, overeenkomstig Ex Works het aangewezen depot. Het staat de klant vrij om zich tegen deze risico’s te verzekeren.

6. De klant neemt tijdig alle nodige maatregelen opdat de levering op een vlotte, wettelijke en veilige wijze kan verlopen.

De aanwezigheid van de klant tijdens de levering is, hoewel niet verplicht, gewenst en aanbevolen. Enige schade die zich voordoet bij de levering in afwezigheid van de klant en die redelijkerwijze had kunnen worden voorkomen in aanwezigheid van de klant, is en blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kan slechts op hem worden verhaald.

De klant garandeert door zijn bestelling dat de opslagtank op het ogenblik van levering voldoende beschikbare capaciteit heeft voor de door hem bestelde hoeveelheid Producten. De Verkoper raadt de klant aan om de opslagtank uit te rusten met een overvulbeveiliging. De klant dient zelf de nodige peilingen uit te voeren om de benodigde hoeveelheid te bepalen en kan, bij gebreke en in geval van overloop, de Verkoper niet verantwoordelijk stellen.

De klant garandeert dat de installatie, voorafgaandelijk aan de levering, toegankelijk, identificeerbaar, onderhouden, getest, gereinigd, gecontroleerd, (indien nodig) vergund, in goede staat en overeenkomstig de toepasselijke regelgeving is en hij informeert de Verkoper uitdrukkelijk en tijdig omtrent eventuele wijzigingen in de installatie of andere gegevens die relevant zijn met het oog op een vlotte, wettelijke en veilige levering. De klant dient eventuele verouderde of buiten dienst gestelde vulopeningen te laten vervangen, af te sluiten of anderszins onbruikbaar te maken opdat de Verkoper deze niet verkeerdelijk kan gebruiken.

De klant garandeert de Verkoper of diens afgevaardigde eenzelfde toegankelijkheid na een schadegeval, om de nodige onderzoeksmaatregelen en vaststellingen te kunnen doen om de precieze oorzaak, draagwijdte en verantwoordelijkheid van het schadegeval te (laten).

7. De Verkoper waarborgt ten aanzien van ondernemingen dat de Producten, voor zover van toepassing, conform zijn aan de EG-Verordening nr. 1907/2006 van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (“Reach-verordening”), zoals toepasselijk op de dag van levering, voor de gebruiksmethoden beschreven in de Veiligheidsinformatiebladen (SDS) beschikbaar op de website van de Verkoper.

De overeengekomen kwaliteit van de geleverde Producten wordt uitsluitend bepaald door de specificaties van de Verkoper. De geïdentificeerde gebruiken in de zin van de Reach-verordening vormen op zichzelf geen akkoord tussen partijen met betrekking tot de kwaliteit van de Producten, noch met betrekking tot een bepaald gebruik ervan.

Ten aanzien van ondernemingen geldt,

  • dat de klant zich ertoe verbindt om de bepalingen en voorzorgsmaatregelen daarvan na te leven en deze mee te delen aan zijn personeelsleden alsook eventuele verdere afnemers;
  • dat de Verkoper in geen geval aansprakelijk zal zijn voor schade als gevolg van een gebrek aan informatie door of in hoofde van de klant omtrent de inhoud van de SDS, van het niet-respecteren van deze inhoud door eender welke verdere afnemer of van een gebruik van de Producten dat niet voorzien is in de SDS of dat afgeraden werd door de Verkoper.

8. Ingeval van overmacht is de Verkoper van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van zijn leveringsplicht. Onder overmacht wordt beschouwd de situatie waarin de levering door de Verkoper geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten zijn wil, zelfs al was deze omstandigheid voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Als gevallen van overmacht worden beschouwd, zonder daartoe te zijn beperkt: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de Verkoper,tenietgaan van Producten ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

De Verkoper die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter te bewijzen van de omstandigheid die overmacht uitmaakt.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de Verkoper opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan 2 maanden duurt, is de klant gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, zonder dat de Verkoper enige schadevergoeding verschuldigd is aan de klant.

9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen de leveringen per volle tankwagen worden verricht. De tankwagens van de Verkoper zijn uitgerust met een pomp met elektronische volumemeter en ticket printer. De geleverde hoeveelheden worden geregistreerd door de teller, die deze automatisch op een leveringsbon print die aan de klant wordt overhandigd en geldt als bewijs van de geleverde hoeveelheid. De klant, indien aanwezig, ondertekent de leveringsbon voor akkoord, ter goedkeuring en aanvaarding van de daarop vermelde hoeveelheid en leveringsmodaliteiten, en ontvangt een kopie daarvan. De afwezigheid van de klant bij de levering, in weerwil van artikel 6, en de daaruit volgende onmogelijkheid tot ondertekening van de leveringsbon, is de eigen verantwoordelijkheid van de klant en schept minstens een vermoeden van akkoord, goedkeuring en aanvaarding.

10. De klant dient de aard, de kwaliteit en de hoeveelheid van de Producten onmiddellijk te controleren. Enige klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen per aangetekend schrijvente worden gericht aan hogervermeld adres van de Verkoper en dienen een gedetailleerde, limitatieve en gestaafde opgave te bevatten van de beweerde gebreken. Bij gebreke aan schriftelijke opmerkingen of bezwaren binnen die termijn, wordt de klant geacht de geleverde Producten te hebben aanvaard.

11. Ten aanzien van ondernemingen geldt dat de Verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor indirecte schade of gevolgschade, dewelke omvat, zonder te zijn beperkt tot, tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van gegevens, toename van de algemene kosten, de verstoring van planning of van een handelsactiviteit, vorderingen van derden, minwaarde, reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten of verlies van kansen.

Facturatie

12. Tenzij anders overeengekomen, worden de Producten verkocht zonder voorschot en zijn zij contant betaalbaar bij levering. Enig mogelijke, andersluidende afspraak daaromtrent houdt geen verzaking in, noch kunnen hieruit rechten worden geput voor toekomstige leveringen en/of andere overeenkomsten en kan zulks nooit als een schuldvernieuwing worden beschouwd.

13. Bij (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling van de factuur op voormelde vervaldag, is vanaf de vervaldag onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling,

  • enige eventueel aan de klant toegekende korting vervallen,
  • een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag,
  • leen forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van € 125),
  • het totale bedrag van eventuele andere openstaande facturen integraal opeisbaar en dit ongeacht of de (deel)bedragen al dan niet reeds vervallen zijn, en
  • de Verkoper gerechtigd om elk lopende overeenkomst als ontbonden te verklaren lastens de klant, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, tenzij de wet dit dwingend verbiedt,

al het voorgaande voor zover als wettelijk toegestaan en onverminderd het recht van de Verkoper op bijkomende vergoeding van enige hogere schade en op de niet-uitvoeringsexceptie.

14. Voor gespreide betalingen gelden bijzondere voorwaarden en het Koninklijk Besluit van 28 november 2008 houdende de minimumvoorwaarden van contracten tot levering van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden, dergelijke bijzondere voorwaarden en het K.B. van 28 november 2008, hebben de dwingende bepalingen van het KB voorrang op de bijzondere voorwaarden en hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op deze algemene voorwaarden.

15. Voor betalingen via een kredietregeling verleend door derden, wordt een aparte overeenkomst afgesloten tussen de derde kredietverstrekker en de klant, waaraan de Verkoper geen partij is en dat aan hem niet tegenstelbaar is.

16. Onverminderd artikel 5 zal de eigendom van de verkochte Producten pas op de klant overgaan na de volledige voldoening door de klant van al diens verschuldigde tegenprestaties, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Wanneer de klant in gebreke blijft de prijs te betalen, kunnen de Producten worden teruggevorderd. Indien de klant een consument is, wordt hij door de Verkoper gewezen op dit eigendomsvoorbehoud. Bij het plaatsen van een telefonische of elektronische bestelling aanvaardt de consument deze voorwaarden en het eigendomsvoorbehoud.

De klant verbindt zich ertoe om de Verkoper onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte Producten zou zijn gelegd. Indien de klant de Producten doorverkoopt, verpandt of bezwaart met enig ander betaalmiddel vooraleer de koopprijs is betaald, licht de klant (i) de derde-verkrijger in over het eigendomsvoorbehoud en (2) de Verkoper over de gesloten transactie zodat de Verkoper ten aanzien van de derde zijn rechten kan uitoefenen. Voor zover als nodig wordt dit voor elke levering geacht et zijn herhaald.

De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector.

In geval een partij in gebreke blijft op het vlak van solventie (bv. staking van betaling, loutere feit van aanvraag dan wel de opening gerechtelijke reorganisatie, faillissement of andere insolventieprocedure, beslag, zekerheden die verminderen of verdwijnen, enz) zullen partijen hun eventuele wederzijdse schuldvorderingen met elkaar compenseren.

In geval de verkochte Producten op hun beurt bezwaard zijn met een eigendomsvoorbehoud licht de verkoper de klant en oorspronkelijke Verkoper in zodat deze laatste het nodig zijn rechten kan uitoefenen op de verkooprijs.

17. Door de aanvaarding van een factuur bevestigt de klant tevens de voorafgaande kennisname, ontvangst en begrip en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. De afwezigheid van schriftelijk en gemotiveerd protest gedurende 8 kalenderdagen na factuurdatum wordt beschouwd als aanvaarding door de klant van de factuur.

Wederverkoop

18. De Producten van de Verkoper mogen door een wederverkoper slechts onder door de Verkoper aangeduide of goedgekeurde benaming en merk worden aangeboden, doorverkocht en geleverd. Verpakkingen die een benaming en/of merk van de Verkoper dragen of andere Verpakkingen die eigendom zijn van de Verkoper blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper en mogen in geen geval worden verkocht, verhuurd of uitgeleend noch worden gebruikt voor andere producten dan de Producten. De wederverkoper zal steeds de voorschriften van de Verkoper naleven met betrekking tot de wijze waarop de benaming en/of het merk dient te worden gebruikt.

De beëindiging, om welke reden ook, van het gebruiksrecht van de Verkoper op een benaming en/of merk of van de samenwerking tussen de Verkoper en de wederverkoper houdt automatisch en onmiddellijk de beëindiging in van voormeld gebruiksrecht in hoofde van de wederverkoper, zonder dat de wederverkoper hierdoor gerechtigd is op schadevergoeding.

In geval van inbreuk door de wederverkoper op dit artikel 18 is de Verkoper gerechtigd, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, (i) om de leveringen aan of de samenwerking met de wederverkoper te schorsen of te beëindigen, zonder dat de wederverkoper hierdoor gerechtigd is tot schadevergoeding, (ii) op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 300,00 € per inbreuk en per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van de Verkoper op bijkomende vergoeding van enige hogere schade.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

19. De klant erkent dat de persoonsgegevens van bepaalde natuurlijke personen (de klant zelf of van enige vertegenwoordiger van de klant, hierna de “Betrokkene” genoemd) die worden meegedeeld aan de Verkoper of door haar anderszins verkregen worden via hun samenwerking, zullen worden opgeslagen in de bestanden van de Verkoper. De Verkoper verwerkt hierbij de persoonsgegevens in zijn hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke. De Verkoper kan, afhankelijk van de Betrokkene, de volgende persoonsgegevens verzamelen: contactgegevens inclusief geslacht, naam en telefoonnummer, leveringsadres, e-mailadres, evenals gebruikelijke beroeps-en werkinformatie, wachtwoord, tanklokalisatie en andere tankgegevens, consumptiegewoonten en financiële informatie.

De Verkoper zal deze persoonsgegevens verwerken, voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

  • klanten- en leveranciersbeheer, facturatie, beheer van geschillen, contractuele communicaties en bestrijding/preventie van inbreuken: deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het contract met de klant.

Indien de klant een rechtspersoon is, zal de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het gerechtvaardigde belang van de Verkoper om het contract met de klant uit te voeren;

niet-contractuele communicatie- en marketingdoeleinden, (eigen) analyses voor de verbetering van de producten en diensten van de Verkoper: deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van de Verkoper om zijn producten en diensten te verbeteren alsook deze te promoten.

De Verkoper kan de persoonsgegevens delen met derden zijnde (i) website, hosting, IT ondersteuning en opslagdienstverleners alsook (ii) verzekeringsmaatschappijen, (iii) autoriteiten of andere derde partijen op verzoek van een autoriteit, wanneer wettelijk verplicht, of wanneer het nodig is om legitieme informatie te zoeken, contact op te nemen of te initiëren procedures (iv) derden aan wie de Verkoper de onderneming of activa geheel of gedeeltelijk zou kunnen verkopen of overdragen, waarna de Betrokkene contact kan opnemen met de derde partij voor vragen over de verwerking van hun gegevens en (v) incassobureau’s, gerechtdeurwaarders en/of advocaten (vi) call centers voor behandeling van sommige oproepen (vii) externe transportfirma’s (viii) banken voor bepaalde kredieten (ix) kredietverzekeraars en kredietadviseurs voor zakelijke klanten, (x) externe transportfirma, (xi) marketingconsulenten, klanttevredenheidsonderzoeken en eventuele andere uitvoeringspartners.

Indien deze persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven, neemt Verkoper alle nodige maatregelen die wettelijk vereist worden voor de bescherming van deze persoonsgegevens. De Verkoper implementeert een overdrachtsovereenkomst tussen haar entiteiten en gebruikt de Europese standaard contractuele clausules met derde partijen.

Persoonsgegevens zullen bewaard worden voor een duur gebaseerd op de periode van het contract en de toepasselijke verjaringstermijnen of vereiste om documenten te bewaren tijdens rechtsgedingen, vermeerderd met de tijd nodig voor het vernietigings- of anonimisatieproces.

De Betrokkene heeft het recht zich te verzetten tegen de direct marketing verwerkingen.

Onder bepaalde voorwaarden heeft de Betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens, zoals een recht op informatie en inzage, verbetering, wissing en gegevensoverdraagbaarheid in verband met zijn/haar persoonsgegevens. Hij/zij heeft ook het recht beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde gevallen.

Om zijn/haar rechten uit te oefenen kan de Betrokkene een ondertekend en gedateerd schriftelijk verzoek sturen per post of e-mail naar [email protected] De Betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

Automatische bevoorrading

20. Voor automatische bevoorrading gelden bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en dergelijke bijzondere voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

Algemeen

21. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig of niet-tegenstelbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en tegenstelbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en tegenstelbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-tegenstelbaar is. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om deze nietige of niet-tegenstelbare bepaling te vervangen door een geldige en tegenstelbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

22. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

23. Alle geschillen tussen partijen omtrent het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. Ten aanzien van een consument geldt dat, bij betwisting van de overeenkomst of haar uitvoering, de Verkoper enkel voor de rechtbanken van zijn maatschappelijke zetel kan worden gedaagd en dat de Verkoper een eventuele vordering tegen de consument kan inleiden voor de rechtbanken aangeduid door artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger.W.

Snelle levering

Snelle levering van uw stookolie op de overeengekomen leveringsdag.

Prijs/kwaliteit

Stookolie van hoge kwaliteit aan onze goedkoopste mazout prijs.

Onze Laagste Prijs

De prijs van bestelling wordt geblokkeerd tot op de gekozen dag van levering.

HiQ Mazout

Beter behoud van rendement, en dus minder onderhoudskosten